Machine Learning/Deep Learning Training
  Bài đăng:69   |   Đối tượng:10
  Tất cả diễn đàn
Chủ đề diễn đàn Chủ đề Bài đăng

   
Natural Language Processing
Framework chính: TensorFlow、Keras

0 0

   
Computer Vision
Framework chính: Caffe、DIGITS

8 37

   
Khác
Các bài thảo luận khác liên quan đến đào tạo AI

2 32